divendres, 30 de novembre de 2012

       
               -Les Xarxes informàtiques:


Una xarxa informàtica:
 és un grup interconnectat de ordenadors. La finalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar la velocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general d'aquestes accions.
Les xarxes es classifiquen segons el nivell en què es du a terme la comunicació. Així, per exemple, hi ha xarxes a nivell físic, xarxes informàtiques virtuals que corren sobre internet, etc. 

 En les xarxes, en particular en les xarxes locals, solen diferenciar-se:
  • El servidor: És l'ordinador que proporciona recursos compartits i servicis als usuaris d'una xarxa. Els servicis poden ser web, correu electrònic, impressió, etc.

  • Els clients: Són la resta dels equips connectats a la xarxa. Normalment estos equips treballen de forma autònoma accedint a la xarxa per a intercanviar informació o utilitzar els recursos i servicis que oferix el servidor.


Hi ha dues grans maneres de classificar els nivells, el model OSI i el model TCP7IP :

El model OSI, estructura cada xarxa en 7 capes amb funcions concretes però relacionades entre elles, 
El model TCP/IP és un conjunt o pila de protocols per a comunicar ordinadors entre si. Estan dissenyats perquè màquines amb distint maquinari, sistema operatiu i tipus de connexió puguen entendre's a diversos nivells. Es redueix a 4 capes. Altres classificacions,són: per escala, per relació funcional o per topologia.


Segons la seua grandària o àrea de coberturapoden ser:
  • Xarxes d'Àrea Local (LAN –Local Area Networks), són xarxes de menuda extensió (xarxa d'una universitat, un edifici, una casa, etc), aconsegueixen distàncies entre 1 m i 1 Km.
  • Xarxes d'Àrea Metropolitana (MAN - Metropolitan Area Network), s'empra en les ciutats, amb distàncies fins a 10 Km.
  • Xarxes d'Àrea Estesa (WAN – Wide Area Networks). Aquestes xarxes interconnecten equips geogràficament més dispersos (ciutat, país o fins i tot diferents continents). Aconsegueix distàncies entre 100 Km a 1000 Km.
  • Xarxes d'Àrea Local Inalàmbriques (WLAN). Aquestes xarxes permeten als usuaris accedir a informació i recursos sense necessitat d'estar físicament connectats a un determinat lloc, solen ser distàncies inferiors a 100 m.

Cap comentari:

Publica un comentari