divendres, 20 de febrer del 2015

DISCOS DURS; PARTICIONS I FORMATS

DISCOS DURS: PARTICIONS I FORMATS


1. CARACTERÍSTIQUES I CONSTITUCIONS DELS HD.

     Les característiques són:
   ·Temps mitjà d'accès: Temps que tarda l'agulla en situarse en una      pista deseada.
   ·Temps mitjà de búsqueda: Temps que tarda en situarse de una          pista fins la central del disc.
   ·Temps de lectura/escritura: Temps que tarda en llegir o escriure una nova informació.
   ·Velocitat de rotació: Revolucions per minut dels plats.
   ·Taxa de transferència: Velocitat en la que es pot transferir l'informació a l'ordinador.


2. INTERFÍCIES MÉS HABITUALS DELS HD EN L'ACTUALITAT.

Avui en dia s'utilitzen els IDE ( Integrated Drive Electronics o Integrated Drive Electronic), tots els discs durs són similars pels seus components físics.
Tanbé està:
-ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface).
-PATA: paral·lel ATA

3. QUÈ SÓN I CARACTERÍSTIQUES DELS SSD.

Els SSD (Solid State Disk) que vol dir disc d'estat sòlid, va ser una nova generació de dispositius per als PC.
En aquest s'utilitaza una memòria formada per semiconductors per emmagatzenar la informació.

-CARACTERISTIQUES:
·Són més resistents a les perdúes de dades en cas de colps i vibracions.
·Poden permaneíxer amb la informació emmagatzenada durant 10 anys sense necessitat                     d'alimentació elèctrica.
·No generen soroll i el calor es mínim.
·S'utilitzen en el mercat d'ordinadors portátils.
·Contemplen una llarga vida de dispositiu.
·Tenen un baix consum d'elèctricitat.

4. FORMATS I FORMATATGE. FORMATS DE PARTICIONS D'HD MÉS HABITUALS.

·Windows: FAT, FAT 16, FAT 32.
·Linux: Ext 2, Ext 3, Ext 4, JFS, XFS.
·IBN: JFS, GPFS


 

 
   
 


dijous, 19 de febrer del 2015

Formats gràfics bitmaps i vectorials

FORMATS GRÀFICS BITMAPS I VECTORIALS- Què és un bitmap o raster.

Es una estructura de dades que representa una reixeta rectangular de píxels, anomenada raster, que es vitzualitaza en un monitor de l'ordinador, papel, etc.
A les imatges rasteritzades es caracteritza tècnicament per la seua alçada, amplada i la profunditat de color.
Els gràfics vectorials es representen per gràfics vectorials a través de l'us d'objectes geomètrics.
Aquest format està ampliament estés i se sol emprar fotogràfies digitals i realitzar captures de vídeo.

ELS INCONVENIENTS:

 En els termins de la quantitat d'enmagatzenar digital, que cuant més major siga la resolució, major es la matjor es el tamany del arxiu.
I que quant s'amplia l'imatge, es veuen el cuadrats de colors individuals i la ilusió de la imatge suau es perd.

Representación gráfica de mapa de bits píxeles agrandados


-Què és una imatge vectorial.

una imatege vectorial és el conjunt d'unes figures bàsiques (cescles, línies, etc.) que juntes formant un dibuix. Aquestes figures es poden editar per separat.
I presenta aquestes característiques:
· No perden qualitat quan s'augmeta la seua mida.
· Els fitxers tenen dimensions petites.

ELS AVANTATGES:

Tamany d'arxiu es petit i la capacitat d'escalar l'imatge a qualsevol tamany sense perdre la qualitat.


Vector gráfico que muestra la ampliación sin pixelación

dilluns, 16 de febrer del 2015

BITMAPS E IMÁGENES VECTORIALES

Bitmaps:
  Una imagen bitmap o ráster es una imagen que consta de un rectángulo formado de píxels o cuadrados de color. La ventaja que presenta es que permite trabajar con fotografías y imagenes complejas, pero con el inconveniente de no poder ampliar las imágenes o acercarlas sin que los píxels se hagan más visibles (pixelado). El programa mas común para trabajar con imágenes bitmap es el Adobe Photoshop, pero su precio elevado hacen buscar alternativas como el GIMP, que es libre, o incluso los predetetrminados en los sistemas operativos, como el Paint de Windows, que es mucho más simple y a penas tiene funciones.


Vectoriales:
  Por otro lado estan las imágenes vectoriales, que al contrario que las bitmap, no guarda cuadrados de color, sino objetos geométricos independientes, cada uno de ellos formado por ecuaciones matemáticas de forma, posición, color, etc. Su mayor ventaja es que permite ampliar ilimitadamente sin el efecto de pixelado de las imagenes bitmap, pero al trabajar con formas geometricas y colores planos no permite trabjar con fotografias ni dibujos complejos. Adobe también tiene un programa de edición de gráficos vectoriales, el Adobe Illustrator, pero otras buenas alternativas gratuitas son el OpenOffice/LibreOffice Draw, e Inkscape.